Koszty zatrudnienia na czarno poniesie pracodawca

Dodatkowo za każdy miesiąc zatrudniania na czarno pracodawca zostanie obciążony karąfinansową w wysokości miesięcznego, minimalnego wynagrodzenia. Pracodawcy zatrudniającyna czarno w stosunku do których nie wszczęto postępowań do końca 20221 roku, mielibyzostać objęci abolicją