Koszty zatrudnienia na czarno poniesie pracodawca

Dodatkowo za każdy miesiąc zatrudniania na czarno pracodawca zostanie obciążony karą
finansową w wysokości miesięcznego, minimalnego wynagrodzenia. Pracodawcy zatrudniający
na czarno w stosunku do których nie wszczęto postępowań do końca 20221 roku, mieliby
zostać objęci abolicją